OVER ONS

Ons  logo is de Manaia, een mythologisch wezen uit de Maori cultuur  en het traditionele geloof is dat de Manaia de boodschapper is tussen de aardse wereld van de stervelingen en het rijk van de geesten. Het symbool wordt gebruikt als een beschermer tegen het kwaad. ARAMA TECH helpt haar klanten om zich te beschermen tegen cybercrime en alle daaraan aanverwante zaken. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw bedrijf kunnen helpen bij het nemen van de juiste maatregelen en inzetten van de juiste middelen om te voldoen aan wet- en regelgeving en effectief en efficiënt uw data, IT systemen en facilities te kunnen beveiligen.

ARAMA TECH BV, een MANAIA TECH company, is opgericht in 1999 en heeft de huidige naam ARAMA TECH geadopteerd in 2007. ARAMA TECH is een besloten vennootschap in privé eigendom, gespecialiseerd in Data Protection, Governance, Risk & Compliance, Information Security Management en Aerial Services.

ARAMA TECH Privacy Statement: KLIK HIER

s

FRAUDE ALERT

MANAIA TECH heeft geconstateerd dat de website www.mmkttech.com een internetoplichting website is welke zonder onze toestemming onze naam en adresgegevens vermeld, alsmede de gegevens van 2 andere legitieme bedrijven voor Klantenservice. MANAIA TECH heeft geen enkele relatie tot deze frauduleuze website en heeft bij de politie en fraudehelpdesk.nl aangifte gedaan van identiteitsfraude.  Ook hebben wij de andere twee genoemde bedrijven ingelicht welke eveneens aangifte gaan doen. Ben u slachtoffer van mmkttech dan adviseren wij u aangifte te doen bij de politie.

Hoofdkantoor & Correspondentie 

Het Rietveld 55B

7321 CT Apeldoorn

NEDERLAND

Voor vragen inzake onze solutions en services kunt u contact met ons opnemen door te klikken op onderstaande button. Een web formulier waar u uw vragen kunt stellen zal geopend worden.

MISSIE VERKLARING

Het is onze missie om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan compliance en het beheersen van risico’s waarvoor men zich gesteld ziet met de hoge en steeds toenemende afhankelijkheid van business processen en IT systemen.

ARAMA TECH wordt herkent en erkent als een vertrouwde en betrouwbare partner voor organisaties bij het realiseren van beheersing van data protectie door het beheersen van informatie beveiliging en het beveiligen van data.

ARAMA TECH wordt herkent en erkent in staat te zijn van het leveren van “end-to-end” oplossingen inclusief advies, levering van technologie oplossingen, project management, technische en business implementaties, opleidingen en educatie en bemensing van security operaties. We focussen op Processen, Mensen en Producten.

Klanten en partners vinden ons prettig om zaken mee te doen en vinden het plezierig om mee samen te werken.

Onze teams vinden het prettig om voor ons te werken, zijn trots op ons bedrijf en zijn toegewijd aan het zakelijk succes van onze kanten en partners.

COMPLIANCE VERKLARING

ARAMA TECH B.V., diens werknemers en/of (sub)contractors, hierna te noemen “ARAMA TECH”, zullen:

 • … te allen tijde zorg dragen voor een deugdelijke actieve beveiliging van haar computer apparatuur en IT infrastructuur, inclusief maar niet beperkt tot up-to-date antivirus, (persoonlijke) firewall, Intrusion Prevention System, anti-malware, de meest recente patches en daar mogelijk gebruik maken van beveiligde email communicatie en beveiligde bestandsuitwisseling.
 • … te allen tijde onthouden van het bezigen van activiteiten die de informatie beveiliging, de algemene belangen en reputatie van ARAMA TECH en diens partners en/of klanten op enerlei wijze zouden kunnen schaden, en maximale inspanningen leveren om verlies van data van ARAMA TECH en/of diens partners en/of klanten te voorkomen. In dat kader zal ARAMA TECH zich confirmeren aan de gedragscodes, huisregels, kleding voorschriften en andere relevante regels van ARAMA TECH en/of diens partners en/of klanten en deze strikt naleven.
 • … te allen tijde de bescherming van internationaal verkondigde mensenrechten actief ondersteunen, uitdragen en naar handelen. Dit omvat maar is niet beperkt tot de fundamentele mensenrechten, sociale gerechtigheid en de culturele diversiteit. ARAMA TECH zal zich niet inlaten met activiteiten zoals discriminatie in welke vorm dan ook, kinderarbeid of gedwongen tewerkstelling.
 • … zich te allen tijde onthouden van onethisch gedrag, waaronder afpersing en omkoping, en zich ervoor inzetten om alle vormen van corruptie te voorkomen. Enige vorm van compensatie, beloning, giften of andere voordelen die enige invloed kan hebben op besluitvorming of beeldvorming van ARAMA TECH en/of diens partners en/of klanten  is strikt verboden.
 • … zich te allen tijde maximaal inspannen om de leefomgeving en het milieu te beschermen. ARAMA TECH zal er maximaal naar streven om producten en materialen te recyclen, her-gebruiken of opknappen. ARAMA TECH zal zich maximaal inspannen voor het beperken van het uitprinten van documenten en daar waar mogelijk milieu ontlastend papier te gebruiken, alsmede het beperken van gebruik van water, energie en het produceren van afval.
ALGEMENE VOORWAARDEN

DOWNLOAD ARAMA TECH ALV2017

1       DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Wijzigingsdatum:            01-06-2017

Opdrachtnemer:             ARAMA TECH B.V., hierna te noemen ARAMA TECH

Opdrachtgever:              de wederpartij van Opdrachtnemer

Opdracht:                       de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en ARAMA TECH te bepalen werkzaamheden of software en/of hardware leveringen die door de ARAMA TECH geleverd moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

2       ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen ARAMA TECH en Opdrachtgever(s), waarop ARAMA TECH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met ARAMA TECH, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

3       OFFERTES

 1. Offertes van ARAMA TECH zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten  alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 3. De door ARAMA TECH gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 4. ARAMA TECH is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is ARAMA TECH er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ARAMA TECH anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ARAMA TECH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4       TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

Opdrachtgever verstrekt ARAMA TECH tijdig alle documenten, informatie en contacten, goedkeuringen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

5       UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. ARAMA TECH voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft ARAMA TECH het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit uitsluitend met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. ARAMA TECH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. ARAMA TECH is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan ARAMA TECH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door ARAMA TECH of door ARAMA TECH ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6       WIJZING VAN OPDRACHT

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen  tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt ARAMA TECH de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. ARAMA TECH mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. In afwijking van lid 1. brengt ARAMA TECH geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan ARAMA TECH kunnen worden toegerekend.

7       CONTRACTDUUR, UITVOERINGTERMIJN

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever ARAMA TECH dus schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

8       TARIEVEN

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt ARAMA TECH zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van ARAMA TECH zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Eventuele reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte.
 3. Bij alle offertes brengt ARAMA TECH alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met Opdrachtgever.
 4. Prijzen van geleverde software en Onderhoud en Ondersteuning worden in de offerte gespecificeerd.
 5. Bedragen zijn exclusief BTW.
 6. Als ARAMA TECH met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de ARAMA TECH niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 7. ARAMA TECH mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 8. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag ARAMA TECH de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 9. ARAMA TECH zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 10. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door ARAMA TECH geplande verhoging van meer dan het maximaal door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorafgaande jaar, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van ARAMA TECH genoemde ingangsdatum van de verhoging.
 11. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

9       BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling moet binnen twee weken (14 dagen) na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. ARAMA TECH behoud zicht het recht voor de betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen en zulks bij de Kamer van Koophandel te deponeren.
 2. Bij verlengingen van onderhouds- en ondersteuning contracten van geleverde software en/of hardware dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór het verstrijken van de verlenging ingangsdatum voldaan te zijn.
 3. Voor Cloud diensten en cloud based solutions dient de betaling van de verschuldigde kosten vóór aanvangsdatum en of ingangsdatum van de cloud diensten en/of cloud based solutions voldaan te zijn.
 4. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft ARAMA TECH het recht 2% rente te berekenen. ARAMA TECH berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald.
 5. ARAMA TECH heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ARAMA TECH kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ARAMA TECH kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van ARAMA TECH op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 8. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

10   EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door ARAMA TECH geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ARAMA TECH totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever ARAMA TECH daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 5. De door ARAMA TECH geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil ARAMA TECH zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ARAMA TECH – of door deze aan te wijzen derden-  om alle locaties waar de eigendommen van ARAMA TECH zich bevinden te betreden  om deze zaken terug te nemen.
 7. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

11   ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee maanden na factuurdatum en uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan ARAMA TECH. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat ARAMA TECH er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht ARAMA TECH de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is ARAMA TECH aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

12   OPZEGGING

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ARAMA TECH, zal ARAMA TECH in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ARAMA TECH extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ARAMA TECH anders aangeeft.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

13   OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. ARAMA TECH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ARAMA TECH ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ARAMA TECH kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is ARAMA TECH bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ARAMA TECH kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ARAMA TECH op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ARAMA TECH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien ARAMA TECH tot opschorting of ontbinding overgaat, worden de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan afgehandeld volgens normale schaderegels van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ARAMA TECH gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ARAMA TECH gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

14   TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Als ARAMA TECH aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag ARAMA TECH de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

15   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft ARAMA TECH een inspanningsverplichting. Indien ARAMA TECH aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ARAMA TECH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ARAMA TECH is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. ARAMA TECH is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ARAMA TECH aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ARAMA TECH toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ARAMA TECH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als ARAMA TECH aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van ARAMA TECH in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ARAMA TECH of zijn leidinggevenden en ondergeschikten.
 6. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever. ARAMA TECH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen die de software en/of hardware leveranciers doorvoeren in relatie tot hun producten en/of diensten waaronder maar niet gelimiteerd tot gebruikersvoorwaarden, licentie voorwaarden, End-of-Live (EOL)/End-of-Sales, End-of-Support, support voorwaarden, et cetera.

16   VRIJWARINGEN

Opdrachtgever vrijwaart ARAMA TECH voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ARAMA TECH toerekenbaar is. Indien ARAMA TECH uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ARAMA TECH zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ARAMA TECH, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ARAMA TECH en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

17   OVERMACHT

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. ARAMA TECH heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is ARAMA TECH op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

18   GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet ARAMA TECH volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

19   INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. ARAMA TECH behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ARAMA TECH heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Bij software en/of hardware leveringen prevaleren de dan geldende voorwaarden van de desbetreffende software en/of hardware leverancier indien en voor zover uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.

20   GESCHILLEN

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende  overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

21   TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen ARAMA TECH en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

22   WIJZIGINGEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.