PRIVACY VERKLARING

De privacy van onze klanten en partners is belangrijk voor ARAMA TECH. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en zullen alles wat redelijkerwijs mogelijk is aan er aan doen deze te beschermen. Deze privacy verklaring geeft een overzicht welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van ons producten en diensten afneemt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we informatie deze gebruiken.

ONZE DIENSTEN

Wij leveren software en hardware van leveranciers, advies diensten, installatie en implementatie diensten, Managed Security Services, trainingen en educatie en support diensten, RPAS (drone) diensten. Deze privacy verklaring is van toepassing op deze diensten.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke producten en diensten te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens worden direct door u verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een offerte aanvraagt. Wanneer u een account of een offerte aanvraagt verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Vaste en mobiel telefoonnummer;
 • Zakelijke adres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsonderdeel;
 • Functie;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer, KvK nummer en BTW nummer;

 

RPAS OPERATIES

Voor het vliegen boven aaneengesloten bebouwing wordt het volgende in acht genomen. Onderstaande punten worden ook vermeld in het vluchtplan respectievelijk de vluchtopdracht:

 • Minimaal 7 (zeven) weken vooraf wordt de betreffende gemeente en de overheid ingelicht over de uit te voeren vlucht. Tevens worden aan beide instellingen het vluchtplan, de vluchtopdracht en de risico analyse verstrekt. (de gemeente zal de voorgenomen vlucht publiceren.)
 • Minimaal 6 (zes) weken van te voren worden de bewoners ingelicht over de uit te voeren vlucht. Bewoners krijgen zo ook de gelegenheid om eventueel bezwaar in te dienen.
 • Minimaal 4 (vier) weken van te voren vindt er een informatie bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokken bewoners volledig ingelicht over de uit te voeren vlucht. Hierbij wordt onder meer het volgende gemeld:

ARAMA TECH mag persoonsgegevens verwerken op gronde van het voldoen aan een overeenkomst met klanten. Foto’s van personen kunnen in bepaalde gevallen echter vallen onder de categorie biometrische gegevens en zijn in dat geval bijzondere persoonsgegevens. Hier gelden andere regels voor. Het voldoen aan een overeenkomst is in dat geval niet voldoende reden om deze gegevens te mogen verwerken.

ARAMA TECH kan gebruik maken van overeenkomsten met zowel de eigenaar van het gebouw als de gebruiker van het gebouw waarin toestemming gegeven wordt dat afbeeldingen waarop persoonsgegevens te zien zijn, verwerkt mogen worden. Toestemming is in alle gevallen gegronde reden om persoonsgegevens te mogen verwerken. Het gebruik van een controlled ground area voorkomt dat onbevoegde mensen zich in het vlieggebied begeven. Hiermee wordt ook het risico dat mensen tegen hun wil (hoewel onbedoeld) gefotografeerd worden.

Op elke gemaakte foto wordt een blurringstool gebruikt worden om ramen, gezichten, kentekens en andere persoonsgegevens onherkenbaar te maken. Echter valt het verwijderen van persoonsgegevens ook onder de verwerking van persoonsgegevens. Hierom is alsnog een gegronde reden nodig om deze persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard hebben de bewoners het recht om (beperkte) inzage in de gemaakte beelden te krijgen.

 

DERDE PARTIJEN

We wisselen ook informatie uit met accountants en boekhouders en derde partijen zoals partners waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name leveranciers van software en hardware, distributeurs die deze leveranciers vertegenwoordigen.

COOKIE POLICY

Wij maken gebruik van cookies op onze website uitsluitend ter verbetering van de gebruikers ervaring. Wij delen de Informatie die daarbij verzameld wordt niet met derden . Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren.  U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

 

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om genoemde producten en diensten van uw keuze te leveren.

 

SERVICEDESK 

We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van de producten en onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om de integriteit van uw identiteit bij het gebruik maken van deze ServiceDesk diensten te borgen.

 

COMMUNICATIE

We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om uw account te bevestigen, support op de producten en diensten die wij leveren en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken en evenementen.

MARKETING

We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media informeren over onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

 

VEILIGHEID, BEVEILIGING EN GESCHILLEN

We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

 

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 

We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie en/of justitie).

 

SUPPORT

Indien u support verzoeken indient betreffende één van onze producten of diensten, bestaat er een kans dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, klant ID etc. moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe opslagomgeving overbrengen.

 

UITVOERING BEDRIJFSPROCESSEN EN INTERN MANAGEMENT

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, bedrijfsverzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

 

DELEN VAN UW GEGEVENS

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers en distributeurs en andere partners, afhankelijk van de producten en diensten die u van ons afneemt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten (bijv. Managed Security Services) mogelijk te maken.
 • Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het kunnen verlenen van support en het met u kunnen communiceren in relatie tot onze diensten;
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Bijvoorbeeld wanneer een factuur niet wordt voldaan kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van bijvoorbeeld voor opslag media, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Voor hosting en support worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG. Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze ServiceDesk.

 

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien u uw account gedurende 6 maanden niet gebruikt, wordt deze verwijderd. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Indien u uw account wilt opzeggen kunt u contact opnemen met de ServiceDesk. Na opzegging worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

 

BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Via uw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd in de instellingen van uw account kiezen of je al dan niet nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Hoe deze persoonsgegevens door u beheerd kan worden, is afhankelijk van de producten en diensten die je gebruikt. Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met de ServiceDesk. We reageren binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

 

WETTELIJKE GRONDSLAG

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Bij vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze ServiceDesk. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via collaboration@aramatech.com

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT

MANAIA TECH B.V., handelend onder de naam ARAMA TECH is gevestigd te Apeldoorn, Het Rietveld 55B,  7321 CT, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 24340957, alwaar de beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.